ร่างกฎหมายไทยเรื่องการสมรสเพศเดียวกัน

กระทรวงยุติธรรมของไทยกำลังร่างกฎหมายว่าด้วยการยอมรับการสมรสเพศเดียวกันและความเท่าเทียมทางเพศตามรายงาน

การประชุมสัมมนาเรื่องเรื่องเพศในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประจักษ์จันตองกล่าวว่าร่างกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในเดือนธันวาคม

หากได้รับการอนุมัติร่างกฎหมายซึ่งมี 98 บทความจะถูกจัดทำขึ้นเพื่อการพิจารณาคดีโดยสาธารณะ

“ทุกคนเกิดมาเหมือนกัน” คุณปรัชญากล่าว “พวกเขาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและได้รับสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกัน”